Festeavtaler

 

Det er oppstått en ganske umulig situasjon når det gjelder innløsning av festetomt. Som betyr i de situasjoner der du som festetaker vil kjøpe en eiendom du har festet over mange år.

 

Etter tomtefesteloven har du rett til å løse inn festet eiendom etter 30 år, enten det er hytte eller hus som står på eiendommen.

 

Jeg møter mange hyggelige mennesker som ønsker å kjøpe eiendommer de har leiet over tid. Det gir en god følelse når du blir eier av den eiendom du bor på.

 

Rettslig sett er dette blitt litt grumsete i løpet av det siste året. La meg forklare.

 

Tomtefesteloven har lagt opp til et system der man kunne velge mellom to innkjøpspriser. Det ene valget var å betale 40 % av råtomtverdien, basert på dagens råtomtverdi. Andre valget var 30 ganger festeavgiften. I valg mellom disse varianter, kunne den som ville kreve at 40 % modellen ble lagt til grunn. Den som vant mest på det, valgte da 40 % normen.

 

Dette var ståstedet etter tomtefesteloven. Veldig oversiktlig, lett å finne prisen for kjøper av tomten.

 

Så skjedde det noe i september 2007. Høyesterett fikk dette til behandling. De skulle finne ut om 40 % modellen var i strid med grunnloven. For i grunnloven står det at man etter loven skal ha full erstatning der man gir fra seg fast eiendom.

 

Folk som eiet festetomten ville ha skikkelig betalt. Systemet med 40 % kunne gi ganske lavt oppgjør for en festet eiendom.

 

Høyesterett kom med noen dommer. Noe forenklet kan man si at retten satte til side 40 % regelen. At man da skulle stå tilbake med en modell der man satte en verdi på eiendommen ut fra festeavgiften, men da havnet retten på 20 ganger avgiften, ikke 30. Dette ble veldig forvirrende, for retten innførte et helt annet system enn loven sa.

 

Så hvor står vi. Skal du betale 40 % av råtomtverdi der du krever innløsning av festeeiendom. Eller 30 x festeavgift. Eller bare 20 x.

 

Jeg forstår nok Høyesterett slik at den satte 40 % regelen til side. Der de opplevde at den ikke gav så god dekning som den burde. Særlig der 40 % ville gi lavere oppgjør for eier enn en modell basert på å gange opp festeavgiften.

 

Ved å sette til side 40 % regelen, endte man litt opp i ingenmannsland. Loven var satt til side, og retten sa 20 x festeavgiften var rett innløsningssum.

 

Men fortsatt går krangelen i norske rettssaler. For det er ikke kommet noen ny lov. Høyesteretts dommer tolkes og tøyes. Jeg synes nok at dette gir et litt grumsete bilde av hvor vi står for tiden, når eiendommer skal innløses. Det er mitt håp at Stortinget snart kommer på banen og sier klart fra i en ny lov, men de lar visst vente på seg. Festeavtaler

Legg igjen beskjed

obligatorisk